Hino-Seiyaku Corporation
1598 Yabuhara, Kiso-mura, Kiso-gun, Nagano-ken 399-6201, JAPAN

日野制药有限公司
邮编号码3996201 日本长野县木曾郡木祖村薮原1598号
电话:0264-36-3311
传真:0264-36-3366